İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber öngörülen idari para cezalarına karşın yeterli sayıda -özellikle- A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunmamasından kaynaklanacak sıkıntılara çözüm arayışındaki bakanlık tarafından hizmet yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmelik taslağını inceliyoruz.

isg uzmanlarının hepsi A sınıfı mı olacak

Yönetmelik bu haliyle yürürlüğe girerse mevcut C ve B sınıfı uzmanlara A sınıfı olma kapısı açıldığı gibi uzmanlar kendi mesleki formasyonlarına uygun işyerlerinde çalışma olanağını bulacak. Ancak isg uzmanlığını da bir meslek dalı olarak kabul edersek, geçici maddedeki en az 3 yıllık mesleki tecrübeden kasıt isg uzmanlığı mı yoksa uzmanın kendi mühendislik/teknik formasyonuna ilişkin mesleki tecrübe mi sorusu kafaları karıştıracağa benzer.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 ? (1) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin ?Yetkilerin askıya alınması ve iptali? başlıklı 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen ?belgesi? ifadesi ?belgesinin geçerliliği askıya alınan veya? ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? (1) Aynı Yönetmeliğin ?Mevcut eğitim kurumlarının durumu? başlıklı Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Bazı sürelerle hizmeti olanlara belge alma hakkı

GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip ( C ) ve ( B ) sınıfı belgeli iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 7 yıl süreyle tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler.

(2) İşyerinde yapılan asıl iş temel alınmak üzere; işyerinde yapılan iş ile iş güvenliği uzmanının meslek dalının ilgisi, Genel Müdürlükçe kurulacak komisyon marifetiyle belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında görev yapmak isteyen kişiler; Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 3 yıl süreyle en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gösteren hizmet dökümüyle Genel Müdürlüğe başvurur. Bu kapsamda görevlendirilecekler Genel Müdürlük tarafından duyurulur.?

MADDE 3 ? (1) Aynı Yönetmeliğin EK-2?sinde yer alan Yıllık Değerlendirme Raporundaki ?işçi sayısı? ifadesi ?çalışan sayısı?, ?13? ifadesi ?10? ve ?14? ifadesi ?11? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 ? (1) Aynı Yönetmeliğin EK-9?unda yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları için İhtar Tablosunda 12 nci sırada yer alan ?15 gün? ifadesi ?30 gün? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin mevcut güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Bilgi